Hitre povezave

Pravila šolskega reda

Na podlagi 60.e člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS 102/2007, z dne 9. 11. 2007) in Vzgojnega načrta šole sprejema Svet šole OŠ Božidarja Jakca v  Ljubljani.

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Šolski red  je namenjen učencem, učiteljem in drugim delavcem šole, da bi se v šoli počutili prijetno in varno. Šolski red je določen s pravili življenja in vedenja v šoli. Obvezujoč je za vse, ki se nahajajo v šolskih prostorih in v okolici šole.

Vsebina pravil šolskega reda:

S temi pravili se podrobneje opredeljujejo:

I.  Pravice, dolžnosti in odgovornosti učencev
II.  Pravila obnašanja in ravnanja
III.  Kršitve pravil
IV.  Postopki in vzgojni ukrepi
V.  Organiziranost učencev
VI.  Opravičevanje odsotnosti
VII.  Načine zagotavljanja varnosti
VIII.  Sodelovanje šole pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev
IX.  Dodatki

I.    PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV

Pravice učenca v osnovni šoli so: 

 • da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje,
 • da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje,
 • da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično  
 • pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine,
 • da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
 • da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti,
 • da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne posebnosti,
 • da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in strok,
 • da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo,
 • da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje,
 • da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev šole,
 • da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole,
 • da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta,
 • da sodeluje pri ocenjevanju,
 • da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.

 

Dolžnosti in odgovornosti učenca so:

 • da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
 • da izpolni osnovnošolsko obveznost,
 • da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
 • da vestno, dosledno in redno opravlja domače naloge in prinaša s seboj potrebne pripomočke ,
 • da glede na svoje sposobnosti in zmožnosti sodeluje v projektih, predstavah, tekmovanjih in srečanjih na šolskem, področnem in državnem nivoju,
 • da dosledno upošteva navodila učiteljev in delavcev šole,
 • da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
 • da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole,
 • da spoštuje pravila hišnega reda,
 • da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega namerno ne poškoduje,
 • da poravna morebitno škodo, ki jo namerno ali nenamerno povzroči,
 • da se spoštljivo vede do drugih,
 • da kulturno in spoštljivo ravna s hrano,
 • da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole,
 • da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.

 

II.    PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

Šolska pravila so dogovori, ki ščitijo pravice učencev in delavcev šole, opredeljujejo njihove odgovornosti in določajo ravnanja, ki omogočajo skupno bivanje v šoli. V pravilih so opredeljena vedenja in ravnanja, meje in dolžnosti, ki jih moramo upoštevati vsi udeleženci VIZ procesa.

PRAVILA O PRIHODU IN ODHODU  V ŠOLO

 • Učenci pridejo v šolo 10 min pred začetkom pouka ali drugih dejavnosti.
 • V jutranje varstvo učenci lahko pridejo do 7. 45.
 • Takoj po pouku oz. končanih šolskih dejavnosti odidejo učenci domov. Zadrževanje v šolskih prostorih in v okolici šole po končanem pouku ni dovoljeno, vso odgovornost za učence v tem primeru prevzamejo starši.
 • K pouku učenci prihajajo pravočasno. Če zamudijo začetek pouka, gredo takoj k pouku in se opravičijo učitelju ter čim manj moteče odidejo na svoj prostor.
 • V šolo prihajajo učenci primerno oblečeni in obuti.
 • Učenci ne smejo zapuščati šole in šolskega okoliša v času pouka in odmorov.
 • Z dovoljenjem razrednika, drugega strokovnega delavca šole ali vodstva šole se učenci lahko učijo v učilnici.

 

PRAVILA OBNAŠANJA in RAVNANJA NA ŠOLI

 • V šolskih prostorih je obvezna uporaba sobnih copat.
 • Spoštljivo se vedemo do sošolcev in delavcev šole. Morebitnih sporov ne rešujemo z nasiljem, temveč s pogovorom.
 • Skrbimo za svojo varnost in varnost drugih.
 • Skrbno ravnajmo s šolsko lastnino in lastnino drugih.
 • Učenci v šolo naj ne prinašajo dragocenosti in predmetov, ki jih ne potrebujejo pri pouku in s šolskim delom niso povezani (MP3, MP4, Ipod, nakit, fotoaparati ...), saj šola zanje ne odgovarja.
 • V šolskih prostorih in v okolici šole ter pri vseh oblikah VIZ dela izven šole  ni dovoljeno kajenje, posedovanje ali uživanje alkohola, drog, energetskih pijač, drugih psihoaktivnih sredstev.  

 

PRAVILA PRI POUKU

 • Učenci prihajajo k pouku točno. Na začetku učne ure se učenci in učitelji pozdravijo. Pravila tega pozdrava določijo učitelji in učenci skupaj. Pozdrav naj bo izraz obojestranskega spoštovanja in medsebojnega sodelovanja. Prizadevajmo si, da bomo spoštovali bonton in v svoj besednjak vnesli besede: dober dan, nasvidenje, prosim, hvala, oprostite …
 • Med delom velja disciplina, ki obsega prisotnost na svojem prostoru, pripravljene pripomočke za pouk, poslušanje razlage, dvigovanje rok pred govorjenjem, delo in na koncu pospravljanje za seboj.
 • Učenci aktivno sodelujejo pri pouku in upoštevajo navodila učitelja.
 • Po končanem delu pospravijo za seboj in mirno odidejo iz razreda, ko jim to dovoli učitelj.
 • Med poukom ni dovoljeno jesti, piti in žvečiti.
 • Na druge vzgojno-izobraževalne oblike dela ( ekskurzije, ND,KD,ŠD,TD, prireditve, tekmovanja…) učenci odidejo in se do šole vrnejo v spremstvu učitelja. V primeru, ko se učenci na dejavnosti odpeljejo z avtobusi, učenci iz Bizovika in Hrušice lahko izstopijo na avtobusni postaji v Bizoviku (na ploščadi pred trgovino Mercator) in v Hrušici. Omenjene dejavnosti so sestavni del pouka, zato so jih učenci dolžni obiskovati.

 

PRAVILA V ODMORIH

 • V času odmorov se učenci  zadržujejo na hodnikih oz. v učilnicah. 5-minutni odmor je čas za pripravo na naslednjo šolsko uro.
 • Učenci upoštevajo navodila dežurnih učiteljev in usmeritve delavcev šole.
 • Na hodniku in v vseh šolskih prostorih se učenci zadržujejo in gibajo umirjeno (brez spotikanja, prerivanja, suvanja, kričanja ipd.)

 

PRAVILA V GARDEROBI

 • Odlaganje in shranjevanje oblačil in obutve je obvezno v garderobi šole.
 • V garderobi se preobujemo v šolske copate.
 • Za vredne predmete (verižice, ure, prstane, denarnice, mobitele, elektronske naprave) in denar, ki bi jih učenci odlagali v garderobo, šola ne odgovarja.
 • V garderobi se kulturno obnašamo in vestno skrbimo za urejenost prostora.
 • Spoštujemo in skrbimo za šolski inventar, še posebej za omarico, za katero tudi odgovarjamo.
 • Vsako okvaro ali napako takoj javimo  razredniku ali v tajništvo.
 • Zadrževanje v garderobi ni dovoljeno.
 • Ravnatelj-ica ali pomočnik/ica ravnatelja/ice in svetovalni delavki lahko v izjemnih primerih opravijo  splošen ogled garderobnih omaric. Ob pregledu morajo ostati osebne stvari učencev nedotaknjene.
 • V primeru, da kljub upoštevanju pravil pride v garderobi do kraje, morajo učenci takoj obvestiti razrednika/razredničarko, vodjo oddelka podaljšanega bivanja oziroma v primeru, kadar razrednika/razredničarke ni na šoli, namestnika/namestnico razrednika/razredničarke  ali enega od delavcev uprave šole.
 • Zaradi zahtev zavarovalnice morajo starši krajo prijaviti policiji.
 • Za krajo oblačil in obutve, ki ni shranjena v garderobi, odgovarjajo učenci sami.

 

PRAVILA V JEDILNICI

 • Učenci, ki kosijo, pridejo v jedilnico v copatih, torbe zložijo na prvi dve stopnici odra in gredo po kosilo. Po kosilu odnesejo pladenj v kuhinjo, gredo v garderobo, se preobujejo in zapustijo šolsko stavbo.
 • Učenci, ki gredo po kosilu domov, odnesejo torbo v garderobo in nato odidejo na kosilo.
 • V jedilnico smejo učenci  samo, če so obuti v copate, sicer ne morejo dobiti obroka.
 • Odgovorno in spoštljivo ravnamo s hrano.
 • Pred jedjo poskrbimo za higieno rok.
 • Po jedi vsak za seboj pri mizi pospravi.

 

PRAVILA REDITELJEV

 • Na začetku vsake ure javijo učitelju manjkajoče učence in obveščajo o drugih dogodkih in spremembah v razredu.
 • Skrbijo za urejenost učilnice in table.
 • Pomagajo učitelju pri pripravi in pospravljanju učil, gredo zadnji iz razreda in ugašajo luči.
 • V primeru odsotnosti učitelja 5 minut po začetku ure obvestijo tajništvo šole.

 

PRAVILA V KNJIŽNICI

 • V knjižnici veljajo enaka pravila kot v ostalih prostorih na šoli.
 • Dovoljeno je tiho govorjenje.
 • S knjižnim gradivom je potrebno primerno ravnati.
 • Med poukom učenci ne hodijo v knjižnico zaradi lastnih potreb.

 

PRAVILA V TELOVADNICI

 • Učenci pred pričetkom ure športne vzgoje počakajo na učitelja športne vzgoje pred vhodom v telovadnico. Počakajo, da učenci, ki so imeli pred njimi športno vzgojo, zapustijo   telovadnico.
 • Učenci v garderobi odložijo obleko ter se preoblečejo v športno opremo. Športna oprema zajema ustrezno obutev (copati z gumo ali športni copati) ter ustrezna oblačila (majica, kratke hlače ali trenirka). Dolgi lasje morajo biti speti.

 
 

Zlata pravila, ki veljajo za vse udeležence VIZ procesa so:

 • pozdravljanje je naša lepa navada,
 • uporabljamo vljudnostne besede (prosim, hvala, izvoli, oprosti…),
 • preden vstopimo, potrkajmo,
 • spoštujemo trud in delo ostalih,
 • spoštujemo sebe in druge,
 • učimo se za življenje,
 • pri delu se potrudimo po svojih najboljših močeh,
 • težave rešujemo sproti,
 • gojimo prijateljske odnose,
 • pripravljeni smo pomagati,
 • opravičimo se, če koga prizadenemo,
 • za svoja dejanja odgovarjamo sami,
 • odgovorno ravnamo s hrano,
 • skrbimo za čistočo okolja in varčujemo z energijo.

 

Kako naj starši prispevajo k uresničitvi šolskih pravil:

 • Otroke ne pošiljajte v šolo veliko prej, kot se začne pouk. Zaželeno je, da so učenci v šoli 10 minut pred začetkom pouka.
 • Starši svoje otroke pripeljejo do vhoda v šolo (recepcije). Učenci samostojno odidejo v garderobo in naprej v učilnico. Izjema so starši 1.  in 2. razreda, ki svoje otroke pripeljejo do razreda in jih predajo učiteljici oz. vzgojiteljici. Tam jih tudi prevzamejo po končanih šolskih obveznostih.
 • Ko pridete po otroka v podaljšano bivanje, prosimo, počakajte pred razredom, da ne zmotite šolskega dela. Učitelji bodo vašega otroka opozorili, da ste prišli ponj.
 • Brez dovoljenja učitelja ni dovoljeno vstopati po končanem pouku v razred vašega otroka. V kolikor vaš otrok kaj potrebuje, naj skuša sam urediti stvari. Zaupajte mu, da to zmore.
 • V kolikor se želite individualno pogovoriti s strokovnim delavcem na šoli ali z ravnateljico, prosimo, da se telefonsko ali s pomočjo spletne pošte vnaprej najavite in  se dogovorite za ustrezen termin.
 • V primeru vprašanj, dilem ali težav v zvezi s šolo ali s šolanjem vašega otroka, vas prosimo, da upoštevate postopnost (učitelj, razrednik, svetovalna služba, ravnateljica).


III.    KRŠITVE PRAVIL

Učenci, ki ne upoštevajo šolskih pravil in ne izpolnjujejo svojih dolžnosti, kršijo šolska pravila.
 

Kršitve šolskih pravil so naslednja neustrezna vedenja in ravnanja učencev:

 • neizpolnjevanje učnih in drugih šolskih obveznosti,
 • zamujanje k pouku in drugim vzgojno-izobraževalnim dejavnostim,
 • neopravičeno izostajanje od pouka (občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur oz. strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur),
 • neredno pisanje domačih nalog,
 • goljufanje pri pisnem in ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja,
 • motenje učencev in zaposlenih pri delu,
 • prinašanje predmetov v šolo, ki niso potrebni za delo pri pouku (mobilni telefoni, fotoaparati, predvajalniki glasbe itd) in pri ostalih šolskih dejavnostih,
 • nedosledno prinašanje obveznih učnih pripomočkov,
 • neupoštevanje učiteljevih navodil in ostalih delavcev šole,
 • nespoštljiv odnos do učencev in delavcev šole,
 • kršenje pravil hišnega reda,
 • kršenje pravil šolskega reda,
 • uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola,
 • namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
 • odklonitev poravnave storjene škode,
 • nespoštljivo ravnanje s hrano,
 • kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
 • psihično nasilje, socialno izključevanje, ekonomsko nasilje, virtualno nasilje, izvajanje neposrednih in prikritih oblik agresivnega vedenja do učencev ali delavcev šole,
 • spolno nasilje, vključno z otipavanjem in besednim nadlegovanjem,
 • fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,
 • prikrivanje ali prirejanje pomembnih informacij in zatekanje k lažem,
 • grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali druge osebe (uporaba žaljivk, zmerljivk s spolno in socialno vsebino, razširjanje lažnih govoric),
 • ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole,
 • kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev, vključno z energijskimi napitki in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole,
 • prihod oziroma prisotnost pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole,
 • prinašanje in uporaba pirotehničnih sredstev ali odprtega ognja v šoli, na zunanjih površinah šole ali na dnevih dejavnosti.

 

V ŠOLI JE PREPOVEDANO:

 • prinašanje hladnega in strelnega orožja ter pirotehničnih izdelkov,
 • vsako psihično, fizično, spolno in ekonomsko nasilje nad učenci in delavci šole,
 • prodajanje knjig in drugih predmetov otrokom,
 • uporaba mobilnih telefonov v času vzgojno-izobraževalnega procesa (pouk, OPB, varstvo, dnevi dejavnosti, šola v naravi). Nujni klici se lahko opravijo v tajništvu šole.
 • Nošenje in uporaba laserskih igrač in vseh predvajalnikov zvoka in slik,
 • snemanje in fotografiranje,
 • nošenje kakršnih koli pokrival,
 • vožnja z rolerji in rolkami,
 • brez dovoljenja odgovorne osebe zapuščati šolske prostore v času pouka ali dejavnosti (odhajanje v trgovino in domov), v primeru bolezni strokovni delavci obvestijo starše,
 • vnašanje pornografskih in erotičnih vsebin v kakršnikoli obliki (revije, knjige,  internet …),
 • voditi pse in mačke v stavbo in na šolsko dvorišče, prav tako tudi na šolsko športno igrišče,
 • gibanje nezaposlenih, razen v primerih, ko so dogovorjeni z enim od zaposlenih delavcev šole,
 • prinašanje, uživanje in preprodaja mamil, alkohola, vseh energetskih pijač ter cigaret,
 • kajenje.

 

IV.    POSTOPKI IN VZGOJNI UKREPI

Vzgojni postopki in ukrepi

 
Šola jih izvede, kadar učenec krši pravila obnašanja in ne izpopolnjuje svojih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole.
Z vzgojnimi postopki in ukrepi ni mogoče omejiti pravic učencev (od 5. do 13. člena in od 50. do 57. člena Zakona o osnovni šoli)
Predlog za začetek postopka zaradi storjene kršitve lahko razredniku/razredničarki poda vsak delavec šole, starš ali učenec.
 

Osnovni vzgojni postopek

 

RAZGOVORI

Osnovni vzgojni postopek je razgovor z učencem, v katerem učenec enakovredno sodeluje. Po učenčevem prestopku učitelj z njim opravi posvetovalni razgovor, s katerim poskušata razrešiti bodisi medsebojni spor, težave na odnosni ravni, bodisi učenčev odnos do drugih oseb, šolskih dolžnosti, imetja…Če tak razgovor ni uspešen, učitelj v postopek vključi razrednika/razredničarko.
Kadar tudi razrednikovo posredovanje ne pripomore k rešitvi primera, razrednik/razredničarka v postopek vključi še starše, svetovalno službo in po potrebi druge udeležence.
 

SVETOVANJE, USMERJANJE, MEDIACIJA, RESTITUCIJA

Izberemo jih po neuspešno opravljenih pogovorih ali ponavljajočih kršitvah šolskih pravil učencev šole.
Škodo, ki jo učenec s svojim ravnanjem po malomarnosti ali namenoma povzroči, je dolžan poravnati – materialno in moralno. Za tako poravnavo jamčijo tudi starši.
 

Postopki ukrepanja ob kršenju šolskih pravil:

FIZIČNO NASILJE  

(na hodniku, v razredu, v toaletnih prostorih, v garderobi, v jedilnici)

 • Zaustavimo pretep (pazimo na svojo varnost).
 • Ugotovimo, kdo sta učenca in kaj se je zgodilo.
 • Pokličemo dodatno pomoč.
 • Odstranimo spodbujevalce pretepa.
 • Ugotovimo vzrok pretepa, spremljamo dogajanje, sami morajo povedati staršem, starši pokličejo razrednika/razredničarko.
 • Obvestimo razrednika/razredničarko.
 • Napišemo kratek zapisnik (dogodek zapišemo tudi v zvezek).
 • Razrednik/razredničarka reši zadevo sam-a, pogovor, spremljanje, sporoči staršem
 • (poškodba, pojav grožnje, prvi pretep), če je potrebno obvesti šolsko svetovalno službo.
 • Vzgojni ukrep ob ponovitvi dogodka.
 • Vzgojni opomin sledi vzgojnim ukrepom, če le-ti niso učinkoviti.

 

NEUPOŠTEVANJE NAVODIL  IN KRŠENJE PRAVIL (vse oblike nasilja, ogrožanje svoje varnosti in varnosti drugih) NA DNEVU DEJAVNOSTI, EKSKURZIJI,TABORU, ŠOLI V NARAVI

 • Pristopimo do učenca/učenke, ga opozorimo in ostanemo ob njem.
 • Eden od spremljevalcev z učencem/učenko zapusti prostor, kjer se pogovorita o nadaljnjem poteku dela.
 • Poiščemo vzroke, če je možnost se učenec/učenka aktivno vključi  v nadaljnje delo.
 • Če  nadaljnje delo ni mogoče, o dogodku takoj obvestimo starše, obvestimo vodstvo šole, če gre za hujšo kršitev, pokličemo policijo.
 • Ko pokličemo starše, naj jim učenec obrazloži dogodek.
 • Vzgojni ukrep.
 • V primeru, ko učenec/učenka večkrat krši pravila na dnevih dejavnostih, se s pisnim soglasjem staršev oz. zakonitih zastopnikov,  lahko naslednjega dneva dejavnosti udeleži:
 • v spremstvu staršev,
 • v spremstvu dodatnega spremljevalca, katerega stroške poravnajo starši oz. zakoniti zastopniki.
 • Svoje delo (nadomestno) lahko opravi:
 • kot pomočnik učencem prve triade (1.—3. razreda),
 • na šoli, kamor ga na dejavnosti  spremljajo starši  oz. zakoniti zastopniki (skrajni primer),
 • doma, kjer samostojno predela snov tistega dne (plakati, referati, seminarska naloga, projektna naloga, izdelava izdelka …).

 

VERBALNO NASILJE

 • Opozorimo učenca/učenko in ga oz. jo umirimo.                           
 • Vpis  v zvezek.
 • Pogovorimo se po pouku (učenec/učenka sam-a pokliče ali zapiše sporočilo staršem).
 • V primeru nadaljevanja verbalnega nasilja poiščeš pomoč pri svetovalni službi, učenci naj ne ostanejo sami v razredu.
 • Takojšen pogovor s šolsko svetovalno službo, prisotnost učitelja, lahko tudi v razredu.
 • Vzgojni ukrep.
 • Vzgojni opomin, če vzgojni ukrepi niso učinkoviti.

 

EKONOMSKO NASILJE

 • Obvesti šolsko svetovalno službo.
 • Razgovor z udeleženci dejanja.
 • Razgovor s starši, učenci, svetovalno službo v šoli.
 • Vzgojni ukrep.
 • Vzgojni opomin, če vzgojni ukrepi niso učinkoviti.

 

OBRAVNAVA NASILJA NAD OTROKOM V DRUŽINI

 

1. Zaznava nasilja nad otrokom in pogovor z otrokom – žrtvijo nasilja

 • Poiščemo primeren prostor.
 • Otroka poslušamo. Zapis otrokove izjave!

 

2. Posredovanje informacij o nasilju nad otrokom (komu in kdaj)

 • Otroku povemo, da smo zaupano informacijo po zakonu dolžni posredovati ustreznim institucijam.
 • Obvestimo svetovalno službo.
 • Svetovalna služba obvesti ravnatelja-ico. Sklic internega tima.
 • Ravnatelj-ica presodi in ukrepa o nadaljnih postopkih.

 

3. Sodelovanje z drugimi institucijami v času prejete informacije o nasilju in v prihodnosti

 • Center za socialno delo,
 • policija,
 • tožilstvo,
 • nevladne organizacije (Društvo za nenasilno komunikacijo).

 
 

OBRAVNAVA UČENCA/UČENKE OB SUMU UŽIVANJA NEDOVOLJENIH SUBSTANC (alkoholne pijače, bonboni polnjeni z alkoholom, energijski napitki, cigarete, droge) MED POUKOM OZ. PRI IZVAJANJU ŠOLSKIH IN IZVENŠOLSKIH DEJAVNOSTI

 • Odvzem nedovoljenih substanc učencu/učenki.
 • Obvestimo šolsko svetovalno službo in pokličemo starše, da pridejo po učenca/učenko.
 • Ob sumu posedovanja ali zlorabe nedovoljenih drog pokličemo policijo.
 • Zapisnik.
 • Vzgojni ukrep učencu/učenki, saj je kršil-a hišni red.
 • Vzgojni opomin, če vzgojni ukrepi  niso učinkoviti.

 

VZGOJNI UKREPI

Vzgojni ukrepi se izvedejo po predhodno neuspešno opravljenih vzgojnih postopkih, ponavljajočih se kršitvah šolskih pravil in v primeru težjih kršitev.
 

Primeri oblik vzgojnega ukrepanja:

 

 • ukinitev nekaterih pravic, povezanih s pridobljenimi statusi učencev (npr. status športnika),
 • povečan nadzor nad učenci v času, ko so v šoli,  a niso pri pouku (proste ure, odmori),
 • zadrževanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov,
 • odstranitev od pouka – če učenec/učenka s svojim vedenjem onemogoča izvajanje pouka kljub  predhodnim pogovorom, dogovorom, opozorilom,
 • učenec/učenka dela pod nadzorom strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj-ica; še isti dan učitelj-ica z njim opraviti razgovor, skupaj pregledata opravljeno delo in se dogovorita o nadaljnjem sodelovanju,
 • strokovni delavec šole lahko učencu/učenki začasno odvzame napravo ali predmet, s katerim učenec/učenka ogroža varnost ali onemogoča izvedbo pouka ali druge dejavnosti. O takem odvzemu strokovni delavec še isti dan obvesti starše učenca/učenke, ki odvzeti predmet ali napravo v šoli tudi  prevzamejo,
 • nudenje učne pomoči sošolcem/sošolkam ali učencem/učenkam drugih razredov,
 • delo v korist skupnosti,
 • kadar učenec/učenka pogosto ogroža varnost, ne upošteva navodil in zato šola ne more prevzeti odgovornosti za varnost in izvedbo pedagoškega procesa izven šole (dnevi dejavnosti, tabori, šola v naravi), šola poskrbi za dodatno spremstvo strokovnega delavca ali za takega učenca/učenko organizira nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli,
 • pogostejši prihod staršev v šolo ter razgovor učenca/učenke, staršev in strokovnega delavca o dogajanju in doživljanju v šoli,
 • prepoved vstopanja, zadrževanja ali uporabe določenih šolskih prostorov,
 • pomoč v knjižnici (urejanje knjižničnega gradiva, pomoč sošolcem pri iskanju knjig…),
 • pomoč pri urejanju šolskih površin (šolsko igrišče, zelenice…),
 • dodatno dežurstvo (pripravljanje in pospravljanje prireditvenih prostorov, dežurstvo pri akcijah po pouku…).

 

Šola lahko oblikuje in izvaja tudi druge vzgojne ukrepe, ki so smiselni v posamezni situaciji in glede na potrebe učenca.

O vzgojnih ukrepih se vodijo ustrezni zapisi – zapise vodi razrednik/razredničarka oz. svetovalna služba, ali oseba, ki vodi obravnavo.

 
O uporabi vzgojnega ukrepa šola obvesti starše učenca/učenke. Z njimi se pogovori o kršitvah pravil, posledicah in možnih načinih reševanja težav. Če starši odklonijo razgovor, odklonitev na zadrži uporabe vzgojnega ukrepa.
   
 

NABOR VZGOJNIH UKREPOV

 

Ogrožanje varnosti in motenje pouka

Možni ukrepi:

 • Po izboru učitelja/učiteljice učenec/učenke prebere starosti primerno literaturo na temo v zvezi s storjenim prekrškom in pripravi predstavitveni plakat oz. referat.
 • Udeležba učenca/učenke na seminarju, predavanju na temo nasilje in poročanje o tem.
 • Zapis razmišljanja o ustreznejših možnostih ravnanja v dani situaciji.
 • Prepoved zastopanja šole na tekmovanjih.
 • Opravljanje neopravljenih obveznosti izven predvidenega časa, s predhodno seznanitvijo staršev.
 • Učenec/učenka, ki izvaja fizično nasilje, mora odmore preživeti v bližini dežurnega učitelja/učiteljice.
 • Začasen ali trajen odvzem funkcij v okviru oddelčne skupnosti.
 • Začasna ali trajna prepoved obiska interesnih dejavnosti.
 • Pomoč sošolcem/sošolkam oz. drugim učencem/učenkam.
 • Dodatne učne naloge.
 • V skrajnem primeru, ko je ogrožena varnost otrok, naj starši odpeljejo kršitelja domov.

 

Neprimerno obnašanje na dejavnostih izven šole

Možni ukrepi:

 • Prepoved udeležbe na dnevu dejavnosti. Učenec/učenka samostojno predela snov, o tem poroča, izdela plakat, miselni vzorec, pripravi naloge za sošolce na to temo.
 • Učenec/učenka se lahko udeleži dejavnosti le ob hkratni udeležbi njegovih staršev.
 • Neprimerno obnašanje v jedilnici in nespoštljiv odnos do hrane
 • Možni ukrepi:
 • Začasna ukinitev kosila v primeru pogostih ali hujših kršitev pravil in   neupoštevanja navodil pri prehranjevanju.                                                 
 • Uvesti zvezek za vpise kršitev v jedilnici, v katerega vpisujejo vsi   zaposleni. Po prvem vpisu se razrednik/razredničarka pogovori z učencem/učenko in ga opozori,  da mu bo v primeru nadaljnjih kršitev začasno odvzet kartonček za prehrano. S tem seznani tudi učenčeve starše.
 • Priprava jedilnice pred obrokom.
 • Pospravljanje po obrokih.
 • Urejanje jedilnice (vaze, nabiranje rož).
 • Učenec/učenka, ki po malici ne pospravi za seboj,  mora pobrisati vse mize v  učilnici.
 • Dodatno dežurstvo.

 

Učenca/učenko, ki se obut-a (v čevlje, superge, čeprav nove in čiste …) sprehaja po šoli, napotimo preobut. Če nima svojih copat, si jih lahko sposodi v tajništvu.

Možni ukrep:

 • V času izven pouka počisti cel hodnik.

 

Neprimerno obnašanje na prireditvi  

Možni ukrep:

 • Na naslednji prireditvi učenec nastopa ali sodeluje pri pripravi oz. izvedbi le-te.

 

Uničevanje scene

Možni ukrep:

 • Sodeluje pri izdelavi naslednje scene.

 

Nastala materialna škoda v primeru namerne povzročitve ali zaradi neupoštevanja pravil šolskega reda.

Možni ukrepi

 • Materialno povračilo škode,
 • popravilo uničenega oziroma poškodovanega (npr: pleskanje popisane stene),
 • pomoč hišniku in knjižničarki,
 • urejanje šolske okolice.

 

 

VZGOJNE KAZNI OZ. VZGOJNI OPOMINI

 
Vzgojno kazen oz. vzgojni opomin se izreče učencu v primeru, ko so bila predhodno uporabljena že vsa druga pedagoška sredstva iz tega pravilnika in vzgojnega načrta šole. Vzgojni opomin se izreče skladno s Pravilnikom o vzgojnih opominih v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 07. 2008) in je opredeljen v 3. členu imenovanega pravilnika.

V.    ORGANIZIRANOST UČENCEV

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole.
 
Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom/razredničarko obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer:

 • obravnavajo učne dosežke učencev v oddelku,
 • organizirajo medsebojno pomoč pri učenju in pomoč sošolcem v različnih težavah,
 • vsako šolsko leto obravnavajo pravila šolskega reda in sooblikujejo spremembe,
 • se pogovorijo o kršitvah šolskih pravil, lahko predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega delovanja,
 • dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom in v zvezi z razširjenim programom,
 • predlagajo ugotavljanje ustreznosti posamezne ocene pri določenem predmetu,
 • sodelujejo pri ocenjevanju,
 • oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti,
 • organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom in dogovorjenim letnim načrtom dežurstev,
 • organizirajo različne akcije in prireditve ob pomoči učitelja,
 • opravljajo druge naloge, v dogovoru z razrednikom/razredničarko.

 
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki vsako leto sprejme letni program dela. Člani oddelčne skupnosti izvolijo po 1 predstavnika v skupnost učencev šole.

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

 • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, z razširjenim programom, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja/ravnateljico in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
 • organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svojih dejavnosti, preko šolskega radia,
 • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.),
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,
 • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

 
Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti. Imenuje ga ravnatelj-ica izmed strokovnih delavcev šole, po predhodni pridobitvi  mnenja skupnosti učencev šole.
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole, ki spodbuja udeležbo učencev pri odločanju o zadevah na šoli. Na šolskem parlamentu se skupno razpravlja o organizaciji življenja na šoli, o šolskih pravilih, o tekočih zadevah in o temi, ki jo na ravni države določa
 
Nacionalni otroški parlament. Šolski parlament sestavljajo učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Sklicatelj šolskega parlamenta je mentor skupnosti učencev šole, lahko pa tudi ravnatelj/ica. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti.
 
Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj dvakrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih le-ti oblikovali v skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu.

 

VI.    OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec/učenka mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa in interesnih dejavnosti, katero je izbral.  Razrednik/razredničarka sproti pregleduje izostanke učencev in ustrezno ukrepa, pri tem pa upošteva predpise o varovanju osebnih podatkov otroka.
 
Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca/učenke razredniku/razredničarki sporočiti vzrok izostanka. Če učenec/učenka strnjeno izostane več kot pet dni, starši pa razredniku/razredničarki niso sporočili vzroka izostanka, razrednik/razredničarka o izostanku učenca obvesti starše, da sporočijo vzrok izostanka.

Odsotnost učenca/učenke morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki. Osebna ali pisna opravičila je treba posredovati razredniku/razredničarki najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo. V primeru odsotnosti razrednika/razredničarke se pisna opravičila oddajo namestniku razrednika. Če razrednik/razredničarka v omenjenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanke za neopravičene, razen če je bilo opravičilo predloženo po izteku roka iz opravičenih razlogov.
 
Kadar učenec/učenka izostane zaradi bolezni več kot 5 šolskih dni, lahko razrednik/razredničarka zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka, ki ga  izda zdravnik/zdravnica na predpisanem obrazcu. Če razrednik/razredničarka dvomi o verodostojnosti opravičila, obvesti o tem starše oz. zdravnika/zdravnico, ki naj bi opravičilo izdal.

Napovedana odsotnost

Učenec/učenka lahko izostane, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek razredniku/razredničarki vnaprej napovejo v pisni obliki. Pisna vloga mora biti oddana najkasneje en teden pred napovedano odsotnostjo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v letu. O odobritvi napovedane odsotnosti odloča razrednik/razredničarka, ki o tem pravočasno pisno obvesti starše.
Če razrednik/razredničarka dvomi o verodostojnosti pisne vloge, obvesti o tem starše in jih zaprosi za obrazložitev vzroka odsotnosti. Na isti dan lahko napovedano od pouka izostane največ ena tretjina učencev oddelčne skupnosti.
Ravnatelj-ica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka (nad 5 dni).

Vodenje odsotnosti  

Odsotnost učenca/učenke pri posamezni uri pouka oz. drugi dejavnosti dovoli učitelj-ica, ki vodi uro oz. dejavnost, in o tem obvesti razrednika/razredničarko. Vsaka odsotnost je vodena v dnevniku oddelka. Vse izostanke učencev pri pouku in dejavnostih iz obveznega programa vodi razrednik/razredničarka v dnevniku dela za posamezni oddelek.
Sprotne izostanke vpisuje učitelj-ica, ki vodi posamezno uro, najavljene odsotnosti pa vpisuje v dnevnik dela razrednik./razredničarka
O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu šole, učitelj-ica, vodja dejavnosti, pisno obvesti starše. Navedene odsotnosti so opravičene in vodene v dnevniku oddelka.
Učitelj-ica ali drug delavec, ki pripravlja tekmovanje ali srečanje učencev, o udeležbi in odsotnosti učencev obvesti razrednika/razredničarko najkasneje tri dni pred tem, ko učenci odidejo na srečanje ali tekmovanje.  
Oprostitev sodelovanja iz zdravstvenih razlogov
 
Posamezni učenec/učenka je lahko iz zdravstvenih razlogov na podlagi zdravniškega potrdila oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole.
Starši učenca/učenke morajo predložiti razredniku/razredničarki mnenje in navodilo zdravstvene službe. Razrednik/razredničarka o tem takoj obvesti učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti šole. V dnevnik šolskega dela razrednik/razredničarka vpiše čas trajanja oprostitve.
Učenec/učenka, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri pouka, mora tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene službe. Če učenec/učenka zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati nobene naloge, šola zanj organizira nadomestno dejavnost.

Neopravičeni izostanki

Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca/učenka pri pouku in dejavnostih obveznega programa.
Neopravičeni izostanki so občasni, če učenec/učenka izostaja le pri urah pouka posameznih predmetov, ali strnjeni, če izostanek traja več ur ali šolskih dni zaporedoma.
Izostanke učenca/učenke pri razširjenem programu (interesne dejavnosti, priprave na tekmovanja itd.) se evidentira.
Razrednik/razredničarka o vseh neopravičenih izostankih obvesti starše.

 

VII.    NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI   

Šola prevzame odgovornost in zagotavlja varnost učencev v času pouka in drugih organiziranih dejavnosti skladnih z letnim delavnim načrtom.

Preventivne aktivnosti za zagotavljanje varnosti učencev:

 • Skupaj s starši in učenci izdelamo Načrt varnih poti, po katerih prihajajo učenci v šolo in domov. V njem opredelimo načine prihoda in odhoda  ter opozorimo učence na nevarne odseke na poti.
 • Prvošolce oskrbimo z rumenimi ruticami in svetlobnimi odbojnimi telesi.
 • Skladno s predpisi zagotovimo v šoli zadostno število učiteljev spremljevalcev na šolskih ekskurzijah, športnih, naravoslovnih, kulturnih, tehniških dnevih, v šoli v naravi in na različnih tekmovanjih.
 • Učence in starše seznanimo pred potekom dejavnosti izven šolskega prostora o morebitni nevarnosti in posledicah nespoštovanja dogovorjenih pravil za zagotavljanje varnosti pri delu in bivanju na terenu (tabori …).
 • Poskrbimo za dežurstvo učiteljev na hodnikih in jedilnici. Vsak delavec šole je dolžan učenca opozoriti ob morebitnem neustreznem ravnanju.
 • Enkrat letno izvedemo vaje evakuacije učencev za primer nevarnosti.

 

RAVNANJE V ČASU POTRESA:

 • Ko se začuti tresenje tal, se učenci odmaknejo od steklenih in zunanjih površin ter se umaknejo pod šolske klopi.
 • Po koncu potresnega sunka učenci in vsi zaposleni zapustijo šolsko poslopje.
 • Stavbo zapustijo mirno, in sicer najprej pritličje, nato prvo nadstropje.
 • Če ni možno zapuščanje prostorov po stopnicah, se izvede zasilno reševanje skozi okna.
 • Zbirno mesto po zapustitvi prostorov je za vse učence in delavce na športnem igrišču.
 • Izvajalci pedagoških programov poskrbijo, da se učenci ne približujejo zgradbi.
 • Na zbirnem mestu se takoj preveri prisotnost učencev.
 • V primeru poškodb na zgradbi in v primeru poškodb oseb se reševanje izvede po posebnih postopkih. Izvajalci programov skupaj z učenci počakajo na nadaljnja navodila.
 • Lažje poškodovanim se nudi zdravniška pomoč, drugi poškodovanci pa se ne prenašajo, dokler ni strokovno ugotovljena stopnja njihove poškodbe ter se jih zavaruje pred nadaljnjimi poškodbami.

 

RAVNANJE PRI POŽARU:

 • V primeru, ko v posamezni stavbi izbruhne požar večjega obsega, ki ga ni mogoče omejiti in obstaja nevarnost, da se bo razširil, vsi učenci, izvajalci in drugo osebje zapustijo poslopje po varnih poteh.
 • Če je požar v pritličju, se zapuščajo prostori tudi skozi pritlična okna.
 • Če pride do požara v nadstropju, se zapuščajo prostori po stopnicah ali s pomočjo lestev in vrvi, zasilno skozi okna.
 • Ob požaru je treba, kolikor je to le mogoče, zapirati prostore.

 

VIII.    SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV

Šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj. Šola organizira v sodelovanju z zdravstvenimi zavodi sistematične preglede zob in predavanja na temo nege in pravilnega čiščenja zob.
 
Zdravstvene organizacije načrtujejo preglede in ob začetku šolskega leta posredujejo šoli urnike pregledov. Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu ali cepljenju, razrednik o tem obvesti starše učenca.
 
Šola starše obvešča o zdravstvenih pregledih in cepljenjih učencev ter o zdravstvenih težavah ali poškodbah v času bivanja na šoli. Ob poškodbi učenca se oblikuje zapisnik in se nemudoma obvesti starše. Za vse posebne zdravstvene preglede, ki jih namerava zdravstvena služba organizirati v šoli in niso v predpisanem programu, razrednik posebej obvesti starše in pridobi njihova pisna soglasja.
 
Šola deluje preventivno in osvešča učence o zdravem načinu življenja, o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog, spolnega nadlegovanja, nasilja, varne uporabe interneta, nevarnostih pirotehničnih sredstev ipd. Šola osvešča starše in učence o njihovih pravicah in dolžnostih ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih težav, še posebej v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v družini. V te namene organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.
 
V primeru suma na nasilje v družini bo šola ukrepala skladno z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini (Ur. l. št. 16, 15.02.2008) in ostalimi zakonskimi akti, ki veljajo na področju vzgoje in izobraževanja. Šola bo izvedla vse postopke in ukrepe, ki so potrebni za zaščito otroka glede na stopnjo njegove ogroženosti, zaščito njegovih koristi in spoštovanja otrokove integritete. Pri tem bo sodelovala z zunanjimi institucijami (center za socialno delo, policija, tožilstvo, zdravstvene službe itd.) s soglasjem staršev ali brez soglasja staršev (v primerih, ko je podan sum, da je povzročitelj nasilja eden izmed staršev). Pri tem nas vodi načelo, da če je žrtev nasilja otrok, imajo koristi in pravice otroka prednost pred koristmi in pravicami drugih udeleženk oziroma udeležencev postopka.

Ravnanje šole v posebnih primerih:

 • v primeru suma, da je učenec pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih sredstev,
 • v primerih zdravstvenih poškodb učencev v času pouka ali slabega počutja učenca (bolezen) ter pojava naglavnih uši,
 • v primerih, ko učenec hudo ogroža lastno varnost in varnost drugih,
 • v primerih, ko učenec stori kršitev pravil, ki ima značilnosti kaznivega dejanja (večja tatvina, huda fizična poškodba druge osebe, poškodovanje imovine večje vrednosti ipd.), strokovni delavec o dogodku nemudoma obvesti starše in zahteva, da pridejo v čim krajšem času po učenca.

 
Vsi zgoraj navedeni primeri veljajo v času pouka in pri vseh ostalih dejavnostih v okviru šole, ter tudi pri dejavnostih, ki se izvajajo izven šole (šola v naravi, dnevi dejavnosti …).
 
V kolikor je potrebno, strokovni delavec nemudoma poskrbi za zdravniško pomoč učencu (pokliče 112) oz. vključi druge institucije (policijo, Center za socialno delo itd.) in o tem obvesti starše učenca. O vsem se vodi zapisnik.

 

IX.    DODATKI

Ta pravila šolskega reda se pričnejo uporabljati z novim šolskim letom 2009/2010 in veljajo z dnem sprejetja.
 
Pravila šolskega reda se objavijo na oglasni deski šole,  v publikaciji šole in na spletni strani šole.Učitelji razredniki ga predstavijo učencem pri urah oddelčne skupnosti in staršem na roditeljskih sestankih.

Na podlagi Zakona o osnovni šoli je Svet osnovne šole Božidarja Jakca na svoji seji dne, 20. 5. 2009, po predhodni razpravi sprejel

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ BOŽIDARJA JAKCA

 

Ravnateljica:
Nataša Krajnčan

Predsednica Sveta šole:
Nuša Lampe