Svet šole

Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev ali skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

21. SEJA SVETA ŠOLE 3.3.2021

ZAPISNIK 4. SEJE (KORESONDENČNE) SVETA ŠOLE -MAJ 2021

ZAPISNIK 5. SEJE SVETA ZAVODA – 30.9.2021

ZAPISNIK 8. SEJE SVETA ZAVODA – 27. 12. 2021

ZAPISNIK 9. SEJE SVETA ZAVODA – 5. 1. 2022

ZAPISNIK 11. SEJE SVETA ZAVODA – 10.2. 2022

ZAPISNIK 12. SEJE SVETA ZAVODA – 17.3. 2022

ZAPISNIK 13. SEJE SVETA ZAVODA – 16.6. 2022

ZAPISNIK 14. SEJE SVETA ZAVODA – 29.9. 2022