Skoči na glavno vsebino

Eko šola

SKRB ZA OKOLJE NAJ POSTANE SESTAVNI DEL ŽIVLJENJA

Ekošola je projekt  evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj EU za okoljevarstveno izobraževanje. V Sloveniji poteka projekt pod imenom Ekošola kot način življenja v okviru društva Doves (Društvo za okoljevarstveno izobraževanje Slovenije).
Program  ekošola se kot način življenja vključuje v vse ravni. Ekološka osveščenost  se iz šole prenaša na okolico, z otrok na starše in na lokalno skupnost. Zavedati se je treba, da je temelj odgovornega odnosa do okolja izobraževanje in aktivno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja.
Namen projekta je povečati zavest in skrb za človeka in njegovo zdravje, skrb za okolje in naravo ter graditi pozitivne medsebojne odnose. V delo ekošole se vključujejo vsi otroci, strokovni delavci, vodstvo, tehniško osebje šole, starši in predstavniki lokalne skupnosti.

Projekt je sestavljen iz sedmih korakov, ki jih šola uvaja dve leti:

 1. Ustanovitev ekoprogramskega sveta (sestanek sveta smo imeli decembra lani, kjer smo predstavili letni delovni načrt ekošole za leto 2007/2008).
 2. Pregled okolja in preučevanje vplivov šole na delovanje kraja (glede na potrebe smo zasnovali letni delovni načrt ).
 3. Načrtovanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev (kratkoročne cilje uresničujemo po posameznih skupinah v okviru podprojektov, dolgoročni cilj pa je vzgoja za zdravo življenje, urejeno okolico in pravilno ravnanje z odpadki).
 4. Ovrednotenje predvsem kratkoročnih ciljev ob koncu šolskega leta in stalno spremljanje dolgoročnih ciljev.
 5. Priprava izvedbe tematskega sklopa za delo v šoli  in izven nje ( vsaka šola si mora izbrati temo, s katero se bo še posebej ukvarjala). V lanskem šolskem letu smo največ časa posvetili pravilnemu zbiranju in ločevanju odpadkov. Letos smo zbrali  temo »Zdravo življenje«.
 6. Informiranje in osveščanje ( strokovni delavci redno obveščajo starše otrok o delu na ekoprojektu in naših akcijah).
 7. Podpis ekolistine (ekolistina je izjava o ekološkem poslanstvu šole za delovanje ekošole s partnerji v projektu in nacionalno koordinacijo, podpis načrtujemo  spomladi naslednje leto).

Šola pridobi ekozastavo, če izpelje vseh sedem korakov ter odda vsaj dva letna delovna načrta po zahtevanem programu projekta.
Iz prvega sklopa smo v letošnjem šolskem letu izbrali projekt  Zdravo življenje.

S tem projektom želimo otroke ozavestiti o pomenu zdrave in uravnotežene prehrane za rast in razvoj. Vsebina se navezuje na naš izbrani tematski sklop zdrava prehrana. V okviru projekta Zdravo življenje potekajo po posameznih razredih še podprojekti: »Kako in kaj jemo«, »Zakaj je sadje zdravo«, »Sadje in zelenjava«, »Prehrambena piramida«, »Prehranjevalne navade učencev«, »Poživila« in »Uživanje manj sladkih tekočin«. Ekodejavnosti se navezujejo tudi na gibanje (organizirani pohodi, redna športno-vzgojna dejavnost, plesna dejavnost, plavanje). Velik poudarek dajemo razvijanju pozitivnih medsebojnih odnosov.

CoFarm4Cities – URBANO VRTNARJENJE

Trajanje projekta: 04. 2024–03. 2026

Naša šola je med osmimi pilotnimi šolami v Sloveniji, ki sodelujejo pri razvoju izobraževalnega programa za učence in programa usposabljanja za učitelje, ki temeljita na prehranski samooskrbi in trajnostnih načelih. Dejavnosti potekajo v sklopu mednarodnega projekta CoFarm4Cities, ki ga v Sloveniji vodita Mestna občina Ljubljana in program Ekošola (Društvo DOVES – FEE Slovenia).

Mednarodni projekt CoFarm4Cities

Cilj mednarodnega projekta je oblikovanje trajnostnega modela urbanega kmetijstva v srednji Evropi, ki bo služil kot učinkovito orodje za preprečevanje širjenja mest in za prehod v bolj trajnostni prehranski sistem in družbo. Partnerji projekta CoFarm4Cities poleg Ljubljane prihajajo še iz štirih evropskih mest, Budimpešte, Zagreba, Torina in Krakova. Dolgoročno pričakujemo spremembo odnosa otrok in njihovih družin do pridelave hrane, predvsem do dajanja prednosti lokalno pridelani hrani.

Sodelovanje šol

Naše aktivnosti v projektu vključujejo vzpostavitev oziroma dopolnitev vrta na območju šole, postavitev visokih gred, vrtnarjenje in skrb za vrt. Učencem bomo predstavili in razložili osnovne pojme, povezane z urbanim kmetijstvom, trajnostjo in samooskrbo, ter koncepte različnih strategij pridelave in predelave hrane, družbene odgovornosti in trajnostnega načina življenja. Poleg tega se bomo udeleževali dogodkov in vrtnarskih delavnic na izobraževalnem poligonu na Rakovi jelši ter sodelovali z zunanjimi deležniki, kot so starši in lokalna skupnost. Vse aktivnosti bomo dokumentirali s fotografijami ali videoposnetki.

DEJAVNOSTI NAŠE ŠOLE:

 • Vzpostavitev oziroma dopolnitev vrta na območju šole.
 • Aktivnosti na vrtu (priprava zemlje, sajenje, zalivanje, nega, opazovanje rasti, pobiranje pridelkov …).
 • Učencem predstaviti in razložiti osnovne pojme, povezane z urbanim kmetijstvom, trajnostjo in samooskrbo.
 • Učencem razložiti koncepte različnih strategij pridelave in predelave hrane, družbene odgovornosti ter trajnostnega načina življenja.
 • Udeležba na dogodkih in vrtnarskih delavnicah na izobraževalnem poligonu na Rakovi jelši.
 • Sodelovanje z zunanjimi deležniki (starši, lokalna skupnost, vrtci ipd.)Dokumentiranje aktivnosti s fotografijami ali videoposnetki. 

Naše dejavnosti v šolskem letu 2023/24:

 • načrtovanje vrtička,
 • priprava vrtička za jesensko sejanje
 • udeležba na praktičnih vrtnarskih delavnicah,
 • naročilo materiala.

Projekt finančno podpira program Interreg Central Europe s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).