Hitre povezave

Mreže učečih se šol

Mreže učečih se šol 2 so nadgradnja programa Mreže učečih se šol 1, ki jo izvaja Šola za ravnatelje. K vključitvi povabijo le šole, ki so bile že vključene v izobraževanje Mreže 1. Tudi v Mrežah 2 je poudarek na procesu sodelovanja in izboljševanja neke dejavnosti šole.

V šolskem letu 2008/2009 smo se prijavili v naslednjo Mrežo 2:

Strategije za preprečevanje nasilja
Namen Mrež 2 na področju strategij za preprečevanje nasilja je bolj učinkovito in senzibilno soočanje z nasiljem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Po metodologiji mrež v Šoli za ravnatelje se bomo problematike nasilja lotevali v treh osnovnih korakih:

  1. posnetek stanja v šoli (kakšne oblike in vrste nasilja zaz¬navamo, kakšni so dejavniki tveganja za nasilje, kakšne preventivne dejavnosti že izvajamo, kakšne so naše vrednote in načela v odnosu do nasilja, naša dosedanja praksa soočanja z nasiljem, dosedanja pravila, postopki, protokoli za obravnavo nasilja);
  2. oblikovanje akcijskega načrta oziroma strategije za vpeljavo izboljšav na področju preprečevanja nasilja (postavitev strategije, opredelitev posameznih aktivnosti in njihovih izvajalcev, izobraževanja in delavnice v kolektivu);
  3. izvedba aktivnosti, predvidenih v akcijskih načrtih s končno evalvacijo doseženega. 

Vsebinsko bomo v Mrežo 2 vključevali vse vrste nasilja, tudi nasilje v družini.
Vztrajali bomo na avtorefleksiji v odnosu do nasilja in sprejemanju odgovornosti za strpen odnos do nasilja. Izhajali bomo iz načela, da vse vrste nasilja štejejo in da nobena ne sme biti zamolčana ali minimalizira¬na. Poudarjali bomo pomen preventivnih dejavnosti na eni ter obravnave že storjenega nasilja na drugi strani. Uspešna obravnava konkretnega nasilnega dejanja je najboljša oblika preventive.

Ljubljana, 17. 11. 2008                                     

Elvira Sušec