Hitre povezave

Literatura

Seznam literature, ki jo lahko uporabimo pri učenju strpnosti

(za mladostnike in mladostnice)

 • Živalska farma, G.Orwell
 • Koča strica Toma, H.Beecher
 • Imenovali so jo dvoje src, M.Morgan
 • Sanje neme deklice, M.Burgess
 • Rjavi sladkor, N.Cato
 • Alamut,V. Bartol
 • Janov krik, M.Fritz-Kunc
 • Namesto koga roža cveti, F.Lainšček
 • Mi otroci s postaje ZOO, F.Christiane
 • Tantadruj, C.Kosmač
 • Stepni volk, H.Hesse
 • Manj kot nič, B.Ellis
 • Peklenska pomaranča, A.Burgess
 • Odvratne rime, R.Dahl
 • Proces, F.Kafka
 • Gospa Bovary, G.Flaubert
 • Ljubimec lady Chatterley, D.H.Lawrence
 • Svet znotraj, R.Silverberg
 • Pasijon, B.Mozetič
 • Ime rože, U.Eco
 • Proti toku, K.Huysmans
 • Goli obed, W.Burroughs
 • Zmote dijaka Tjaža, F.Lipuš
 • Potovanje v Ixtlan, C.Castaneda
 • Dogodek v mestu Gogi,S.Grum
 • Bralec, B.Schlink

 

Seznam filmov, ki obravnavajo stereotipe
 • Filmi o ljudeh s posebnimi potrebami:
 • Pot domov (Coming home)
 • Človek –slon (Elephant man)
 • Rojen 4.julija (Born on the 4th of July)
 • Otroci manjšega Boga (Children of a lesser God)
 • Forrest Gump
 • Moja leva noga (My left foot)
 • Rain man
 • Kradljivci časa (Time Bandits)
Filmi o kulturnih razlikah:
 • Zgodba z zahodne strani (West side story)
 • Korenine (Roots)
 • Ugani,kdo pride na večerjo (Guess Who's coming to dinner)
 • Schindlerjev seznam (Schindler list)
 • Pianist
 • Nikjer v Afriki (Nirgendwo in Afrika)
 • Malcolm X
 • Mali veliki človek (Little Big Man)
 • Pred dežjem (Before Rain)
 • Filmi o razlikah med spoloma:
 • Od devetih do petih (Nine to Five)
 • Kramer proti Kramerju (Kramer vs.Kramer)
 • Henry in June (Henry and June)
 • Igra solz ( The Crying game)
 • Stereotip

 

LITERATURA: Preprečevanje nasilja v šoli/vrtcu

 • Aničić, Klavdija et al. Nasilje-NEnasilje (2002) Priročnik za učiteljice, učitelje, svetovalne službe in vodstva šol, uredila Lešnik Mugnaioni, Doroteja. Ljubljana: i2.
 • Becoming a Third-Party Neutral (Resource Guide) (1997) Ottawa: Canadian Institute for Conflict Resolution.
 • Bluestien, Jane (1999): Kako postaviti otroku meje in poskrbeti tudi zase! Ljubljana: Inštitut za razvijanje osebne kakovosti.
 • Brajša, Pavao (1993) Pedagoška komunikologija. Ljubljana: Glotta Nova.
 • Brown,Sally., Earlam,Carolin., Race, Phil. (2001) 500 nasvetov za učitelje, Priročnik za vzgojitelje, učitelje in svetovalne delavce za učinkovito delo v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Educy.
 • Bučar-Ručman, Aleš et all (2004) Nasilje in mladi. Novo mesto: Klub mladinski kulturni center.
 • Cornelius, Helena, Faire, Shoshana (1989) Everyone Can Win: How to Resolve Conflict. East Roseville: Simon & Schuster Australia.
 • Davenport, N., Distler Schwartz, R., Pursell Elliott, G. (2002). Mobbing. Emotional Abuse in the American Workplace. Ames: Civil Society Publishing.
 • Dekleva, Bojan (1996) Nasilje med vrstniki v šoli in v zvezi s šolo. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.
 • Društvo za nenasilno komunikacijo. Različni moduli, delavnice, programi, priročniki za učence/dijake na temo nenasilne komunikacije, vrstniškega nasilja, nasilja v družini
 • Donohue, William A., Kolt Robert (1992) Managing Interpersonal Conlict. Newsbury Park: Sage Publications.
 • Doyle, Roddy (1998) Ženska, ki se je zaletela v vrata. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Elliot, Michele (2002) Trpinčenje. Modri priročnik. Ljubljana: Educy
 • Faber, Adele, Mazlish, Elaine (1996) Kako se pogovarjamo z otroki in kako jih poslušamo. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Fisher, Roger, Ury, William (1981) Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving in. London: Random House Group.
 • Forward, Susan, Buck, Craig (2001) Strupeni starši. Ljubljana: Tangram.
 • Gazdić, Sašo (1997) Nasilje in post. Ljubljana: Društvo Apokalipsa.
 • Glasser, W. (2002) Nesrečni najstniki: kako naj starši in učitelji poiščejo stik z njimi. Radovljica: Mca.
 • Glasser, W. (1994) Učitelj v dobri šoli. Radovljica: Regionalni izobraževalni Center Radovljica.
 • Greene, Ross W. ( 1999) Eksplozivni otrok- nov pristop k razumevanju in ravnanju s kronično neprilagodljivimi otroki. Ljubljana: Orbis.
 • Horvat, D., Lešnik Mugnaioni D., Plaz, M. (2004). Psihosocialna pomoč ženskam in otrokom, ki preživljajo nasilje – Priročnik. Ljubljana: Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.
 • Jurišić, Bete D.( 1999) Zakaj mi to delajo – Spreminjanje motečega vedenja v šoli s kognitivno modifikacijo vedenja. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo.
 • Kobal, Darja (2000) Temeljni vidiki samopodobe. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
 • Kobolt, Alenka (1991) Interakcijske vaje. Piran: Center za socialno delo Piran.
 • Kottler A.Jeffery, Kottler, Ellain. ( 2001) Svetovalne spretnosti za vzgojitelje in učitelje. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti.
 • Lamovec, Tanja., Rojnik, Ana. (1978) Agresivnost. Ljubljana: DDU Univerzum.
 • Lee, James. L., Pulvino Charles J., Perrone Philip A. (1998) A Guide for Managing Conflicts in Schools. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Lešnik Mugnaioni Doroteja (2005) Pot k strategijam za preprečevanje nasilja v šolah in vrtcih. V Lešnik Mugnaioni, D. (ured.). Strategije za preprečevanje nasilja. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 11-31.
 • Lešnik Mugnaioni, Doroteja (2006) Nasilje v šoli – iskanje skupne poti. V: Vodenje v vzgoji in izobraževanju 2/2006, Ljubljana: Šola za ravnatelje. Str. 7 – 17.
 • Kristančič, Azra (2002) Socializacija agresije. Ljubljana: Združenje svetovalnih delavcev Slovenije.
 • MacBeth Fiona, Fine Nick (1995) Playing with Fire. Creative Conflict Resolution for Young Adults. Gabriola Island: New Society Publishers.
 • McGrath, Helen, Francey, Shona (1996) Prijazni učenci, prijazni razredi-učenje socialnih veščin in samozaupanja v razredu, Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • Mckay, Mattew,Faning, Patrik, Paleg, Kim, Landis, Dana (1996) When Anger Hurts Your Kids – a parent’s guide, Canada: New Harbinger Publications.
 • Prvi koraki: Metodični priročnik za poučevanje človekovih pravic (1999) Ljubljana: Amnesty International Slovenije.
 • Pušnik, Mojca (1999) Vrstniško nasilje v šolah. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
 • Pšunder, Mateja (2004) Disciplina v sodobni šoli. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
 • Reasoner, Robert. W. (1999) Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov. Ljubljana: Inštitut za razvijanje osebne kakovosti.
 • Rosenberg Marshall B. (1999) Nonviolent Communication: A Language of Compassion. Del mar: PuddleDancer Press.
 • Rutar, D. (2002) Učitelj kot intelektualec. Radovljica: Didakta.
 • Shapiro, Daniel (1996) Konflikt in komunikacija: Vodnik skozi labirint obvladovanja konfliktov. Ljubljana: Zavod za odprto družbo.
 • Srebot, Renata (1996) Potovanje v tišino: sprostitvena vzgoja za otroke. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • Steward, Ian, Joines, Wann (2000) TA Today. A New Introduction to Transactional Analysis.
 • Šelih, Alenka ( 2000) Prestopniško in odklonsko vedenje mladih, Ljubljana: Bonex založba.
 • Šelih, Alenka (1996) Otrokove pravice, šolska pravila in nasilje v šoli. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.
 • Tomori, Martina (1995) Mladostnik-priča, žrtev in izvajalec nasilja.V Priročniku 1. cikla seminarjev Namesto koga roža cveti. Ljubljana: Meridiana.
 • Tomori, Martina (1993,1994) Nasilno vedenje otrok in mladostnikov. Ljubljana: Otrok in družina št. 12. in 1.
 • Trtnik Herlec, Andreja, Urh, Brigita (2006) Udejanjanje otrokovih pravic v kontekstu šole. Ljubljana: Šola za ravnatelje.
 • Tulak, Matej (2001) Obvladovanje agresivnosti in nasilja v šoli. Slovenski judo, letnik 6, št. 43, marec-april 2001
 • Ule Nastran, Mirjana (1994) Temelji socialne psihologije, Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
 • Virk –Rode,Jožica, Belak-Ožbolt,Jasna (1990) Razred kot socialna skupina in socialne igre, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
 • Zadnikar, D. (2003). Šola pod neoliberalizmom. V Peček, M., Razdevšek Pučko, C. (ured.). Uspešnost in pravičnost v šoli. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 11-48.
 • Zaviršek, Darja (1997) Diskurzi o nasilju in pomoči. Socialno delo 36 (5-6), 329-345. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.
 • Žorž, Bogdan (2002) Razvajenost rak sodobne vzgoje. Celje: Mohorjeva družba.
 • Youngs, Bettie B. (2001) Obvladovanje stresa za vzgojitelje in učitelje- priročnik za uspešnejše odzivanje na stres, Ljubljana: Educy, d.o.o.
 • Warden, David, Christi, Donald (2001) Spodbujanje socialnega vedenja. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti.
 • Weare, Katherine , Gray, Gay (1996) Izboljševanje čustvenega in duševnega zdravja v evropski mreži zdravih šol. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS.
 • West, Cameron (2000) Prva oseba množine. Ljubljana: Tuma.

 

LITERATURA

 • Aničić, K., Lešnik Mugnaioni D. (2002). Nasilje in izrazoslovje. Nasilje-Nenasilje. Priročnik za učiteljice, učitelje, svetovalne službe in vodstva šol. Ljubljana: i2. (175-177).
 • Barle A., Bezenšek, J. (2006). Poglavja iz sociologije vzgoje in izobraževanja. Pregled sodobnih socioloških študij, perspektiv in konceptov. Koper: Fakulteta za management.
 • Božac Deležan, L. (1999). Ko je najnevarnejša institucija zakon, najnevarnejši prostor dom, najnevarnejša oseba partner. Dosje: nasilje nad ženskami. Ljubljana: Urad RS za žensko politiko.
 • Bučar-Ručman, A. e tal.(2004). Nasilje in mladi. Novo mesto: Klub mladinski kulturni center.
 • Ciperle J., Vovko A. (1987). Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja. Ljubljana: Slovenski šolski muzej.
 • Davenport, N., Distler Schwartz, R., Pursell Elliott, G. (2002). Mobbing. Emotional Abuse in the American Workplace. Iowa: Civil Society Publishing.
 • Dekleva, B. (2004). Nasilni odzivi mladih v socialnem kontekstu. Mladoletniško nasilje. Zbornik razprav. Ljubljana:  Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (59-67).
 • Devjak, T., Kovač Šebart, M., Krek, J., Vogrinc J. (2007). Pravila in vzgojno delovanje šole: teoretična izhodišča in empirični podatki. Pravila in vzgojno delovanje šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta (17-97).
 • Filipčič, K. (2004). Odzivi sodobne družbe na nasilje mladih. Mladoletniško nasilje. Zbornik razprav. Ljubljana:  Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (51-57).
 • Gačeša, M. (2007). Pravni okviri za vzgojno delovanje šole in izhodišča za spremembe. Pravila in vzgojno delovanje šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta (165-186).
 • Galtung, J. (1975). Peace: Research. Education. Action, Essays in Peace research, Vol.I. Copenhagen: Christian Ejlers.
 • Horvat D. (2004). Spolno nasilje nad ženskami. Psihosocialna pomoč ženskam in otrokom, ki preživljajo nasilje. Priročnik. Ljubljana: Društvo SOS telefon (64-73).
 • Intihar D., Kepec M. (2002). Partnerstvo med šolo in domom. Priročnik za učitelje, svetovalne delavce in ravnatelje. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Koren A. (2007). Ravnateljevanje: vprašanja o vodenju šol brez enostavnih odgovorov. Koper: Fakulteta za management, Ljubljana: Šola za ravnatelje.
 • Kanduč Z. (1998). Pravo, spolnost in nasilje: kriminološke in viktimološke perspektive. Kanduč Z., Korošec D., Bošnjak, M., Spolnost, nasilje in pravo. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Urad RS za žensko politiko.
 • Kristančič, A. (2002). Socializacija agresije. Ljubljana: Združenje svetovalnih delavcev Slovenije.
 • Leskošek, V. (2005). Sovražni govor kot dejanje nasilja. Mi in oni: nestrpnost na Slovenskem. Ljubljana: Mirovni inštitut (81-95).
 • Lešnik Mugnaioni, D. (2006). Nasilje v šoli – iskanje skupne poti. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 4/2: 7-17. Ljubljana: Šola za ravnatelje.
 • Lešnik Mugnaioni, D. (2004). Nasilje nad starejšimi. Psihosocialna pomoč ženskam in otrokom, ki preživljajo nasilje. Priročnik. Ljubljana: Društvo SOS telefon (88-93).
 • Lešnik Mugnaioni, D. (2002). Nasilje-Nenasilje. Priročnik za učiteljice, učitelje, svetovalne službe in vodstva šol. Ljubljana: i2. (9-13).
 • Lines, D. (2008). The Bullies. Understanding Bullies and Bullying. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Lines, D. (2006). Brief Councelling in Schools. Working with young people from 11 to 18. London: Sage Publications.
 • Luthar, B., Jontes, D. (2007). Nasilje v družini – strateški rituali poročanja. Družboslovne razprave. Letnik XXIII. Št. 55. (27-48).
 • Marinček A. (2003). Humano razredništvo: razredniki za humano razredništvo. Celje: Cilian.
 • Marinšek, S. (2006). Učitelji in straši – na istem ali na nasprotnem bregu? Usposabljanje ravnateljev za spremljanje in usmerjanje sodelovanja med učitelji in starši. Ljubljana: Šola za ravnatelje (8-49).
 • Milharčič Hladnik, M. (2003). Bogastvo konceptualizacij in analiz šolske pravičnosti. Uspešnost in pravičnost v šoli. Ur. Peček M., Razdevšek-Pučko, C. Ljubljana: Pedagoška fakulteta v Ljubljani (49-60).
 • Milharčič Hladnik, M. (1995). Šolstvo in učiteljice na Slovenskem. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
 • Ostrman A. (2002). Medvrstniško nasilje. Socializacija agresije. Ljubljana: Združenje svetovalnih delavcev Slovenije. (137-162).
 • Pahor, M. (2003). Moč za pomoč. Družbene okoliščine etičnega odločanja medicinskih sester. Zdravstvena nega v luči etike. Ljubljana: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana.
 • Pahor, M. (1999). Nasilje na delovnih mestih medicinskih sester v Sloveniji. Nasilje in spolno nadlegovanje na delovnih mestih medicinskih sester v Sloveniji. Ljubljana: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov (12-35).
 • Pavlović, Z. (1993). Psihološke pravice otroka. Radovljica: Didakta.
 • Petrovec, D. (2003). Mediji in nasilje. Obseg in vpliv nasilja v medijih v Sloveniji. Ljubljana: Mirovni inštitut.
 • Plaz, M. (2004). Nasilje proti ženskam v družini partnerskih in sorodstvenih zvezah. Psihosocialna pomoč ženskam in otrokom, ki preživljajo nasilje. Priročnik. Ljubljana: Društvo SOS telefon (26-41).
 • Plaz, M., Veselič Š. (2002). Nasilje nad ženskami in nasilje nad otroki v družini. Nasilje – NEnasilje. Ljubljana: i2 (123 – 147).
 • Prosnik, F. (2006). Svetovanje v pedagoški praksi. Usposabljanje ravnateljev za spremljanje in usmerjanje sodelovanja med učitelji in starši. Ljubljana: Šola za ravnatelje (50-61).
 • Pušnik, M. (1999). Vrstniško nasilje v šoli. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
 • Rigby, K. (2008). Children and Bullying. How Parents and Educators Can reduce Bullying at School. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Robnik, S., Milanovič, I. (2008). Trpinčenje na delovnem mestu. Ljubljana: Sindikat bančništva Slovenije.
 • Sanda, S. (2000). Medvrstniško nasilje – razlike v pogledih staršev in njihovih otrok. Defectologica Slovenica 8/2. Ljubljana: Društvo defektologov Slovenije, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (70-78).
 • Spolno nadlegovanje na delovnem mestu. Stop. (2004). Ljubljana: Urad Vlade RS za enake možnosti.
 • Trtnik Herlec, A., Urh, B. (2006). Udejanjenje otrokovih pravic v kontekstu šole. Ljubljana: Šola za ravnatelje.
 • Ule, M. (2005). Predsodki kot mikroideologije vsakdanjega sveta. Mi in oni: nestrpnost na Slovenskem. Ljubljana: Mirovni inštitut (21-40).
 • Ule, M. (2005a). Socialna psihologija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Verbnik Dobnikar, T. (2002). Nasilje v šoli. Nasilje-Nenasilje. Priročnik za učiteljice, učitelje, svetovalne službe in vodstva šol. Ljubljana: i2 (35-75).
 • Zabukovec Kerin, K. (2002). Vrstniško nasilje v šoli. Nasilje-Nenasilje. Priročnik za učiteljice, učitelje, svetovalne službe in vodstva šol. Ljubljana: i2 (103-121).
 • Zadnikar, D. (2003). Šola pod neoliberalizmom. V Peček, M., Razdevšek Pučko, C. (ured). Uspešnost in pravičnost v šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta (11-48).
 • Zaviršek, D. (2004). Od aktivizma do profesionalizacije: refleksija delovanja ženskih nevladnih organizacij na področju nasilja nad ženskami in otroki v Sloveniji. Psihosocialna pomoč ženskam in otrokom, ki preživljajo nasilje. Priročnik. Ljubljana: Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja (1-13).
 • Zorc Maver D. (2007). Otroci s težavami v socialni integraciji. Pravila in vzgojno delovanje šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta (142-150).
 • Žižek, S. (2007). Nasilje. Ljubljana: Analecta.