Hitre povezave

Svet šole

Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev ali skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Zapisnik prve seje sveta šole - oktober 2012

Zapisnik druge seje sveta šole - februar 2013

Zapisnik tretje seje sveta šole - marec 2013

Zapisnik četrte seje sveta šole - april 2013

Zapisnik pete seje sveta šole - maj 2013

Zapisnik enajste seje sveta šole - september 2014

9.SEJA SVETA ŠOLE - 27.2.2014

10.SEJA SVETA ŠOLE - 4.6.2014

POSLOVNIK SVETA ZAVODA OŠ BOŽIDARJA JAKCA  4.junij 2014

11.SEJA SVETA ŠOLE - 30.9.2014

12.KORESPONDENČNE SEJE SVETA ŠOLE 28.1.2015

13.SEJE SVETA ŠOLE - 5.3.2015

14.KORESPONDENČNE SEJE SVETA ŠOLE - 2. 4. 2015

15.KORESPONDENČNE SEJE SVETA ŠOLE - 25. 5. 2015

16.SEJE SVETA ŠOLE - 4.6.2015

17.SEJE SVETA ŠOLE - 30.9.2015

18.KORESPONDENČNE SEJE SVETA ŠOLE - 27. 1.2016

19.SEJE SVETA Š0LE 1.3.2016

20.ZAPISNIK 1.SEJE SVETA ŠOLE- SEPT .2016

21.SEJA SVETA ŠOLE_22_2_2017

22. SEJA SVETA ŠOLE 27_9_2017

5. SEJA SVETA ŠOLE 1_3_2018

6. SEJA SVETA ŠOLE 22.3.2018

7. SEJA SVETA ŠOLE 19.4.2018

8. SEJA SVETA ŠOLE 24.4.2018

9. SEJA SVETA ŠOLE 11.5.2018

10. SEJA SVETA ŠOLE 30.5.2018

11. SEJA SVETA ŠOLE 30.5.2018

12. SEJA SVETA ŠOLE 8.6.2018

13. SEJA SVETA ŠOLE 12.6.2018

14. SEJA SVETA ŠOLE 26.6.2018

15. SEJA SVETA ŠOLE 28.8.2018

16. SEJA SVETA ŠOLE 8.10.2018

17. SEJA SVETA ŠOLE 20.2.2019

18. SEJA SVETA ŠOLE 1.10.2019

19. SEJA SVETA ŠOLE 26.2.2020

20. SEJA SVETA ŠOLE 30.9.2020

21. SEJA SVETA ŠOLE 3.3.2021

ZAPISNIK 4. SEJE (KORESONDENČNE) SVETA ŠOLE -MAJ 2021