Hitre povezave

Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu tretjega obdobja se NPZ izvaja iz treh predmetov:

 • slovenščine ali madžarščine ali italijanščine,
 • matematike,
 • tretjega predmeta.

Preverjanje ob koncu tretjega obdobja je za učence obvezno, na dan, ki je

določen v Podrobnejših navodilih o šolskem koledarju.

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda OŠ, po predhodni pridobitvi mnenja strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, izbere največ štiri predmete, iz katerih se bo v

tekočem letu izvedlo NPZ (objava na spletni strani MŠŠ).

V mesecu marcu minister določi, kateri predmet se bo preverjal kot tretji predmet na

posamezni osnovni šoli (objava na spletni strani MŠŠ).

Na isti dan učenec opravlja NPZ le iz enega predmeta.

Čas reševanja preizkusa znanja pri posameznem predmetu je 60 minut brez odmora. Opravljanje NPZ se začne ob 8.30 in konča ob 9.30.

Ker  za športno vzgojo ne obstaja delovni  učbenik  in imamo med poukom zelo malo časa za utrjevanje teoretičnih vsebin, smo se na naši šoli odločili, da na internetni strani objavimo  čimveč informacij, kako lahko učenci  pridobijo ali utrdijo teoretična znanja oziroma kako bo sestavljen test.

I. STRUKTURA PREIZKUSA ZA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 1. ŠPORTNA VZGOJA
 2. Nacionalno preverjanje znanja po 3. obdobju
 3. Podlaga za preizkus: Učni načrt: Športna vzgoja, 1998
 4. Shema preizkusa

Preizkus

S preizkusom preverjamo teoretično znanje, s katerim poglabljamo praktična znanja za doseganje ciljev športne vzgoje v osnovni šoli:  60 min 100  %

 5.  Tipi nalog in vrednotenje nalog

Preizkus

Do 25 vprašanj.

Naloge so izbirnega tipa (naloge obkroževanja, povezovanja, razvrščanja in dopolnjevanja) ter naloge kratkih in slikovnih odgovorov

Naloge so vredne od 1 do 5 točke 

 6.  Sestava preizkusa glede na taksonomske ravni

Ravni zahtevanega znanja Delež v preizkusu

 • Znanje in poznavanje 31 %
 • Razumevanje in uporaba 36 %
 • Samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija, vrednotenje  33 %

 7.  Opis preizkusa

7.1  Vsebina

Preizkus preverja znanje teoretičnih vsebin, ki so opredeljene v učnem načrtu športne vzgoje v osnovni šoli in je razdeljen v dva dela.

V prvem delu so naloge, s katerimi preverjamo znanje s področij: splošni športni izrazi; telesne značilnosti in gibalne sposobnosti; šport in varnost; športno vedenje; zakonitosti športne vadbe in vpliv na človeka; šport, zdravje in prosti čas;

atletika; športna gimnastika; ples; plavanje; smučanje in planinstvo. V tem delu preizkusa mora učenec rešiti vse naloge.

V drugem delu preizkusa so naloge s štirih področij športnih iger (košarke, odbojke, rokometa in nogometa).

Učenec mora izbrati dve področji in rešiti vse naloge znotraj izbranih področij.

V preizkusu je nekoliko večji poudarek na osnovnih zakonitostih športne vadbe in njihovem vplivu na človeka, varnosti in športnih igrah zaradi njihove kompleksnosti.

Naloge so sestavljene na treh taksonomskih ravneh.

Na prvi ravni preverjamo poznavanje in znanje osnovnih pojmov, dejstev in procesov.

Pri nalogah druge taksonomske ravni mora učenec pokazati razumevanje vzrokov, posledic, učinkov, zakonitosti in prikazov ter uporabo znanja v novih situacijah.

Naloge tretje taksonomske ravni pa od učenca zahtevajo analizo dogodkov,

postavljanja sklepov, vrednotenje procesov in odnosov, argumentacijo odločitev in načrtovanje rešitev.

7.2  Pripomočki

Učenec potrebuje črno ali modro nalivno pero oziroma črn ali moder kemični svinčnik.

 

POMEMBNI NASLOVI INTERNETNIH STRANI:

 • Republiški izpitni center  www.ric.si
 • OŠ Božidarja Jakca, Ljubljana / Šport /
 • OŠ Majšperk, Majšperk / Šport – teoretične vsebine /
 • OŠ Franja Malgaja, Šentjur pri Celju / Šolsko športno društvo /