Hitre povezave

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

Zapisnik prve seje sveta staršev - oktober 2012

Zapisnik druge seje sveta staršev - februar 2013

8.seja sveta staršev, 30.9.2014

9.seja sveta staršev, 8.12.2014

10.seja sveta staršev, 5.3.2015

11.seja sveta staršev,4.6.2015

12.seja sveta staršev, 30.9.2015

13.seja sveta staršev, 1.3.2016

14.seja sveta staršev, 31.5.2016

15.seja sveta staršev, 29.9.2016

16.seja sveta staršev 22.2.2017

17.seja staršev 13.4.2017

18.seja sveta staršev 31.5.2017

Poslovnik sveta staršev

19.seja sveta staršev 27.9.2017

20.seja sveta staršev marec 2018

skupna seja sveta šole in sveta staršev 19.4.2018

izredna korespodenčna seja sveta zavoda 11.5.2018

zapisnik 1. seje sveta staršev - oktober 2018

zapisnik 2. seje sveta staršev - februar 2019

zapisnik 3. seje staršev 29.5.2019

zapisnik 4. seje staršev 30.9.2019

zapisnik 5. seje staršev 26.2.2020

zapisnik 6. seje staršev 13.5.2020

zapisnik 7. seje staršev 17.6.2020

zapisnik 8. seje staršev 29.9.2020

zapisnik 9. seje staršev 18.2.2021

zapisnik 10. seje staršev 18.2.2021