Skoči na glavno vsebino

Svet šole

Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev ali skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

ZAPISNIK 20. SEJE SVETA ZAVODA – 15. 2. 2024

ZAPISNIK 18. SEJE SVETA ZAVODA – 27. 9. 2023

ZAPISNIK 16. SEJE SVETA ZAVODA – 5. 4. 2023

ZAPISNIK 14. SEJE SVETA ZAVODA – 29. 9. 2022

ZAPISNIK 13. SEJE SVETA ZAVODA – 16. 6. 2022

ZAPISNIK 12. SEJE SVETA ZAVODA – 17. 3. 2022

ZAPISNIK 11. SEJE SVETA ZAVODA – 10. 2. 2022

ZAPISNIK 9. SEJE SVETA ZAVODA – 5. 1. 2022

ZAPISNIK 8. SEJE SVETA ZAVODA – 27. 12. 2021

ZAPISNIK 5. SEJE SVETA ZAVODA – 30. 9. 2021

ZAPISNIK 4. SEJE (KORESONDENČNE) SVETA ŠOLE -MAJ 2021

21. SEJA SVETA ŠOLE 3.3.2021